Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (2024)

In het wijkprofiel Morgenstond vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

Kerncijfers

Hoeveel inwoners heeft Morgenstond, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

Samenstelling huishoudens

Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (1)

Morgenstond heeft 20.278 inwoners en 10.647 huishoudens verdeeld over 3 buurten. In Morgenstond-Oost zijn meer eenpersoonshuishoudens dan in -Zuid. In Morgenstond-West zijn van de 3 buurten het minst aantal eenpersoonshuishoudens. Daar zijn vergeleken met Oost en Zuid meer samenwonende mensen met kinderen.

Woningen naar eigendom

Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (2)

Als het gaat om het bezit van woningen lijken Morgenstond-Oost en -Zuid op elkaar. In beide buurten is ongeveer 15% een koopwoning. Dat is een stuk lager dan in West en in heel Den Haag (beide 44%). Het deel corporatiewoningen is met ruim 70% in Morgenstond-Oost en -Zuid groot.

Verdeling inkomens

Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (3)

In West heeft een wat groter deel een hoog inkomen (13%) dan in Oost (6%) en Zuid (4%).
Het deel mensen met een laag inkomen is in
West lager (52%) dan Oost (72%) en Zuid (68%). Het deel met een WW-uitkering/bijstand is 15%. Gemiddeld in Den Haag is dat 8%.

Toelichting

  • Morgenstond heeft 20.278 inwoners en 10.647 huishoudens. Morgenstond-West heeft wat meer inwoners (7.752) dan Zuid (6.509) en Oost (6.017). Het aantal inwoners neemt sinds 2007 langzaam toe. Toen had Morgenstond nog 16.484 inwoners.
  • De gemiddelde leeftijd in Morgenston is 37,4 jaar, dat scheelt niet veel met Den Haag gemiddeld (39 jaar). In 1993 was dat nog 46,7 jaar. In Morgenstond heeft 41% een lage opleiding en is 19% hoog opgeleid. Voor Den Haag gemiddeld is dat 30% en 36%.
  • In Morgenstond-Zuid heeft 78% van de bewoners een migratieachtergrond. In West is dat 70% en in Oost 68%. In alle 3 de buurten is dat hoger dan gemiddeld in Den Haag (56%). De buurten verschillen van elkaar. In West zijn er meer koopwoningen en een hoger inkomen.

Fysieke leefbaarheid

Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

Afstand tot voorzieningen

Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (4)

In Morgenstond-Oost is de gemiddelde afstand tot een huisarts verder dan in Zuid, West en Den Haag gemiddeld. Meestal zijn voorzieningen in de 3 buurten van Morgenstond even ver of dichtbij dan gemiddeld in Den Haag.

Meldingen openbare ruimte

Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (5)

In Morgenstond-Oost zijn meer meldingen fysieke kwaliteit (bijvoorbeeld straatmeubilair, verkeerslichten, groenvoorzieningen) en verloedering
(onder meer over afval, achtergelaten voertuig, hondenpoep) dan in Morgenstond-Zuid en Morgenstond-West.

Woningen naar energielabels

Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (6)

9% van de woningen in Morgenstond heeft energielabel F of G. Dat is een stuk minder dan heel Den Haag (33%). Bijna een kwart van huizen in Morgenstond heeft label A en hoger. Gemiddeld in Den Haag is dat 15%. Woningen met label A staan vooral in Morgenstond-West.

Toelichting

  • In Morgenstond is de fysieke leefbaarheid gemiddeld vergeleken met Den Haag. Voorzieningen als een huisarts, school en winkels zijn even ver of iets minder ver weg dan gemiddeld in Den Haag.
  • Meldingen over verloedering zijn wat hoger dat gemiddeld in Den Haag. Dat komt vooral door het hogere aantal meldingen in Morgenstond-Oost. Het verschil tussen de 3 buurten is ook hier duidelijk.
  • De woningen in Morgenstond hebben naar verhouding duurzamere energielabels dan gemiddeld in Den Haag. In Morgenstond-West staan relatief veel woningen met label A en hoger. En in Zuid zijn wat meer huizen met label D en E te vinden.

Veiligheid

De veiligheid in een wijk heeft te maken methoeveel misdaad en overlaster is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast vanpersonen, drugs en geluid.

Misdrijven

Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (7)

In heel Morgenstond waren er in 2021 in totaal 1.486 misdrijven. Dat zijn er 733 voor iedere 10.000 inwoners. Dat is iets meer dan gemiddeld in Den Haag (639). Er zijn wel verschillen in buurten. Het aantal misdaden voor iedere 10.000 inwoners in West (586) is lager dan gemiddeld in Den Haag. In Zuid (851) en Oost (794) is dat weer hoger.

Overlast meldingen

Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (8)

In 2020 waren in heel Morgenstond 1.669 meldingen van overlast. Dat zijn er 823 voor iedere 10.000 inwoners. Dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (708). Morgenstond-West heeft minder meldingen dan in Den Haag gemiddeld. Morgenstond-Oost en Zuid hebben er meer.

Veiligheidsbeleving in de wijk

Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (9)

Het rapportcijfer voor veiligheid in de buurt is in Morgenstond een 6,3. Dat is lager dan het Haagse gemiddelde (6,9). Van de inwoners in Morgenstond voelt 31% zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag (24%).

Toelichting

In 2021 waren er 1.486 misdrijven in Morgenstond. Tussen 2012 en 2018 was er een daling. Maar sinds 2018 is dat aantal weer gestegen. Wel waren er in 2021 minder misdaden dan in 2020.

Het aantal meldingen van overlast in Morgenstond was in totaal 1.669 in 2020. Het aantal meldingen is 2020 een stuk hoger dan het jaar ervoor. In Morgenstond-West zijn minder meldingen dan in Oost en Zuid.

Het rapportcijfer voor veiligheid is een 6,3. Dat is lager dan het Haagse gemiddelde (6,9). Van de inwoners voelt 31% zich wel eens onveilig. 23% vindt dat er veel misdaad in de buurt is. Dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag.

Sociale leefbaarheid

Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk aangeven.

Gezondheid

Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (10)

68% van de inwoners van de wijk Morgenstond vindt de eigen gezondheid goed of heel goed. In de buurten is dat in Oost en Zuid 66% en in West 70%. Dat is overal wat lager dan gemiddeld in Den Haag (75%).

Beweging

Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (11)

42% van de inwoners van Morgenstond beweegt genoeg. Dat is wat minder dan gemiddeld in Den Haag (49%). Er is veel verschil tussen de buurten Oost, Zuid en West Morgenstond.

Eenzaamheid

Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (12)

22% van de bewoners in Morgenstond voelt zich ernstig eenzaam. In Morgenstond-West is een kleiner deel ernstig eenzaam (19%) dan in Oost en Zuid (24%). Voor alle 3 de buurten geldt dat dit deel hoger is dan gemiddeld in Den Haag (16%).

Toelichting

  • Op sociale leefbaarheid scoort Morgenstond wat slechter dan gemiddeld in Den Haag. Minder bewoners ervaren hun gezondheid als goed. Minder bewoners voldoen aan de beweegrichtlijn. En meer bewoners zijn ernstig eenzaam. Wat betreft schaalscore sociale samenhang heeft Morgenstond een 5 vergeleken met een 5,8 gemiddeld in Den Haag. Hierbij gaat het onder meer om contact met buurtbewoners en een prettige omgang met elkaar.
  • Bij prettig wonen geven bewoners Morgenstond een 6,3. Dat is lager dan het gemiddelde cijfer voor prettig wonen in Den Haag (7,2).
Wijkprofiel Morgenstond - Projecten - Den Haag (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 6153

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.